Våra mål Rev


Prioriterade mål VT19

Förskolan ska sträva efter att varje barn utveklar.

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt
  vilja att hjälpa andra
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt
  förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
 • utvecklar sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska principer
  genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

Våra mål.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 • Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.
 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situationer
  samt vilja att hjälpa andra.

 

 

 

 

 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp
  samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar,
  ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.

 

 

 

 

 • Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera
  över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda
  matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

 

 

 

 • Utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur
  människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • Respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 

 

 • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfatning
  samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

 

 

 

 

 

 

 • Utvekla sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla
  upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer
  som lek, bild, sång, musik dans och drama.

 

 

 

 

 

 

 

 • Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter
  och därmed får möjlighet att påverka sin situation.
 • Utveckla sin förmåga att förstå och handla efter demokratiska
  principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

 

 

 

 

 • Vårdnadshavare har ansvar för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom
  att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt.
  Förskolans arbete med barn ska därför ske i ett nära förtroendefullt samarbete med hemmen.

 

 

 

Verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld.
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet.
Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Flödet av
barns tankar och ideèr ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Kommentarer inaktiverade.